Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

a) Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez PERIS Paweł Dańkowski (dalej: PERIS) w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.peris.pl.

b) Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię
i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).


2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

a) Firma PERIS Paweł Dańkowski jest Administratorem Danych Osobowych (dalej: ADO)
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
w odniesieniu do danych osobowych będących osobami fizycznymi.

b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Lipowa 24, 55-040 Ślęza lub na adres poczty elektronicznej: iod@peris.pl


3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są w ramach działalności gospodarczej przez PERIS do celów administracyjnych i księgowych w celu:
• Realizowania zobowiązań podatkowych lub księgowych
• Zarządzania relacjami z klientami (administrowanie klientami, administrowanie i realizacja kontraktów, zamówień i faktur, kontrola wiarygodności i wypłacalności)
• Zarządzania relacjami z dostawcami (administrowanie dostawcami, administrowanie i realizacja kontraktów, zamówienia i faktury, wybór dostawcy i ocena w odniesieniu do potrzeb finny)
• Prawnego i ekonomicznego traktowania


4. ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW, KTÓRYM MOGĄ BYĆ UJAWNIONE DANE OSOBOWE
Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne, kancelarie prawne. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, w oparciu o uprzednie zgody Użytkowników.


5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:
a) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia komunikacji z ADO oraz w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego – do czasu cofnięcia zgody;

b) w celu zawarcia i wykonywania umowy – przez czas niezbędny do realizacji zamówień, przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających.

6. PRAWA ZAINTERESOWANEJ STRONY

a) Zainteresowana strona ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.
b) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
c) Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
d) W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@peris.pl

7. CHARAKTER DANYCH I BRAK KOMUNIKACJI

Bez przetwarzania i przekazywania danych obowiązkowych do celów opisanych w niniejszym dokumencie, nie będzie możliwe dostarczenie zainteresowanej stronie usług i / lub żądanych produktów w całości lub w części.


II. POLITYKA COOKIES

1. INFORMACJE OGÓLNE

a) Niniejsza Polityka cookies (dalej „Polityka cookies”) strony www.peris.pl (dalej „Stron Internetowa”) jest skierowana do użytkowników Strony Internetowej i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

b) Administratorem cookies jest PERIS Paweł Dańkowski (zwany dalej „Usługodawcą”).

2. ZBIERANE INFORMACJE

a) Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

b) Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.


c) Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na Twoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki.

d) Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej):
• Niezbędne pliki cookies - pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
• Wydajnościowe cookies - zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.
• Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).

e) Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

f) Media społecznościowe stron trzecich mogą rejestrować informacje na Twój temat, na przykład wówczas, gdy klikasz na przycisk "Dodaj" lub "Lubię to" w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na naszej stronie. Nie kontrolujemy stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych możesz znaleźć na ich stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.

3. WYKORZYSTANIE DANYCH

Dane podane przez użytkownika, lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:
• prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
• monitorowania stanu sesji,
• dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika, lub
• analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.